Address Shinojima, Minamichita-cho, chita-gun, Aichi 470-3505

〒470-3505 愛知県知多郡南知多町 篠島
Directions

MEITETSU
สถานีเมเทตสึนาโกย่า (Meitetsu Nagoya Station) ไปยังสถานีเมเทตสึอุทสึมิ (Meitetsu Utsumi Station) เปลี่ยนไปนั่งรถบัสของเมืองมินามิจิตะไปยังป้ายรถเมล์ท่าเรือโมโรซากากิ (Morozakaki Ferry Terminal) จากท่าเรือนั่งเรือของเมเทตสึ ไคโจกังโกเซน (Meitetsu Kaijokankosen Ferry) ไปที่ท่าเรือเกาะชิโน (Shino Island Port)
MEITETSU
สถานีเมเทตสึนาโกย่า (Meitetsu Nagoya Station) ไปยังสถานีเมเทตสึโควะ (Meitetsu Kowa Station) เดินประมาณ 10 นาทีจากสถานี จากท่าเรือโควะ นั่งเรือของเมเทตสึ ไคโจกังโกเซน (Meitetsu Kaijokankosen Ferry) ไปที่ท่าเรือเกาะชิโน (Shino Island Port)
JR
สถานีเจอาร์นาโกย่า (JR Nagoya Station) ไปสถานีเจอาร์โทโยฮาชิ (JR Toyohashi Station) และเปลี่ยนไปนั่งรถบัสโทโยเทตสึ สายอิระโกะ เมน ลงรถที่ป้ายเคป อิระโกะ ไลท์เฮาส์ (Cape Irago Lighthouse Bus Stop) จากป้ายนั่งเรือของเมเทตสึ ไคโจกังโกเซน (Meitetsu Kaijokankosen Ferry) ไปที่ท่าเรือเกาะชิโน (Shino Island Port)

Contact

Tel: 0569-67-3700

Related Articles Related Articles

Search from Map

  • See
  • Do
  • ico-nav-eat Eat
  • Stay
  • Buy
  • All

Search from current location